Skip to main content

Trải nghiệm của người khuyết tật từ các cộng đồng CaLD là trọng tâm của phiên điều trần sắp tới của Uỷ ban Điều tra Tối cao

Phát Hành Truyền Thông                                                         24 tháng 10 năm 2022 

Vietnamese | Tiếng Việt

Trải nghiệm của người khuyết tật từ các cộng đồng CaLD là trọng tâm của phiên điều trần sắp tới của Uỷ ban Điều tra Tối cao

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 Uỷ ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật sẽ tổ chức phiên điều trần công khai thứ 29 tại Melbourne để xem xét các trải nghiệm về bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và lợi dụng đối với người khuyết tật từ các cộng đồng đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ (CaLD). Nhóm này bao gồm cả người từ cộng đồng đ/Điếc (d/Deaf), Điếc và Mù, và Lãng Tai và xác định mình thuộc nhóm CaLD.

Uỷ Viên Điều tra về Phân Biệt Chủng Tộc của Úc, ông Chin Tan, sẽ là một trong vài nhân chứng sẽ làm chứng tại phiên điều trần sẽ diễn ra trong vòng năm ngày.

Ông Tan sẽ nói về các sáng kiến chống nạn phân biệt chủng tộc và các chiến lược thúc đẩy sự hoà nhập người khuyết tật từ các cộng đồng đa văn hoá.

Trọng tâm của hai ngày đầu tiên sẽ là các trải nghiệm của cộng đồng người Điếc; người đ/Điếc (d/Deaf), Điếc và Mù, và Lãng Tai sẽ chia sẻ các trải nghiệm của mình.

Chúng ta sẽ nghe về tầm quan trọng của ngôn ngữ Auslan và định danh người Điếc. Người điếc sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ trong việc tiếp thu ngôn ngữ và tác động của việc bị mất đi ngôn ngữ.

Trong ba ngày kế tiếp, chúng ta sẽ nghe bằng chứng của người khuyết tật từ các hoàn cảnh CaLD khác.

Phiên điều trần sẽ xem xét:

  • các thái độ mang tính văn hoá khác nhau và sự hiểu về tình trạng khuyết tật

  • tính giao nhau[1] và danh tính

  • các rào cản khi truy cập và tương tác với các hệ thống và dịch vụ tại Úc.

Các đại diện của Chính phủ Úc sẽ cho chứng cớ về việc tham gia vào Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc và việc tiếp cận các hỗ trợ và dịch vụ người khuyết tật cho di dân và người khuyết tật từ các cộng đồng CaLD.

Cố vấn Cao cấp về CaLD cho Uỷ ban Điều tra Tối cao, Tiến Sĩ Dinesh Palipana OAM, nói các nhân viên đã làm việc chặt chẽ với các tổ chức đại diện người khuyết tật Điếc và CaLD để chuẩn bị cho phiên điều trần.

'Phiên điều trần sẽ được tiến hành theo cách tiếp cận lấy con người làm trọng tâm và sẽ giúp nhiều người dân hiểu thêm về các trải nghiệm của người khuyết tật từ các hoàn cảnh văn hoá khác nhau.

'Đây là một dịp quan trọng để phơi bày những rào cản xã hội và có hệ thống đã góp phần dẫn đến nạn bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và lợi dụng đối với người khuyết tật từ các cộng đồng CaLD - và xem xét những vấn đề quan trọng liên quan đến danh tính và truyền thông.'

Phiên điều trần sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm Melbourne, 1 Convention Centre Place, South Wharf từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, và được mở cửa cho công chúng tham dự.

Các nhà báo muốn đưa tin về phiên điều trần cần thông báo nhóm Truyền Thông của Uỷ ban Điều tra Tối cao để đảm bảo có thể tiếp cận phòng truyền thông và/hoặc những thông tin liên quan bao gồm lịch làm việc và các bản ghi chép các cuộc nói chuyện trực tiếp.

Xin hãy gửi tất cả các câu hỏi đến nhóm Truyền Thông của Uỷ ban Điều tra Tối cao qua 0436 841 166 hoặc DRCmedia@royalcommission.gov.au.

 

[1]Thuật ngữ 'tính giao nhau' ám chỉ một cách hiểu trải nghiệm độc đáo của người khuyết tật từ sự phân biệt và bất lợi nhiều tầng lớp và giao thoa nhau dựa trên những đặc điểm cá nhân của họ. Những đặc điểm này có thể bao gồm tuổi tác, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng giới tính, tình trạng liên giới tính, nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, bao gồm tình huống cụ thể của Thổ Dân và Cư dân Đảo Torres Strait bị khuyết tật và người đa văn hoá và ngôn ngữ bị khuyết tật.