Skip to main content

Resources in Vietnamese

  • General
Publication date

How to share your story with the Disability Royal Commission (Vietnamese)

This video in Vietnamese explains how to make a submission to the Disability Royal Commission.

 

Chia s câu chuyn ca bn vi chúng tôi

Bạn có phải là người khuyết tật đã và đang bị:

  • bạo hành, khi ai đó đã và đang làm tổn thương bạn về thể xác?
  • ngược đãi, khi ai đó đã đối xử tệ hại với bạn?
  • bỏ bê, khi ai đó đã không giúp bạn theo cách mà lẽ ra họ nên giúp?
  • hoặc bị bóc lột, khi ai đó đang lợi dụng bạn?

Nếu câu trả lời là có, và muốn chia sẻ câu chuyện với chúng tôi, bạn có rất nhiều cách để làm điều đó.

Bạn có thể làm việc này:

  • trực tuyến,
  • bằng bài viết,
  • bằng email
  • hoặc qua điện thoại.

Bạn có thể thu âm.

Hoặc bạn có thể thu hình. Bạn có thể muốn làm điều này nếu bị khiếm thính và sử dụng ngôn ngữ ra dấu.

Bạn có thể kể cho chúng tôi câu chuyện của mình bằng bất kỳ hình thức nào, thậm chí bằng ngôn ngữ khác.

Thc hin bn đệ trình

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình bằng cách gửi bản đệ trình. Bạn có thể tìm thấy các phương thức gửi trên trang mạng của chúng tôi. Hãy vào trang disability.royalcommission.gov.au và tìm ‘make your submission’, có nghĩa là ‘gửi bản đệ trình’.

Nếu muốn thu hình hoặc thu âm, bạn có thể đính kèm biểu mẫu đệ trình bằng cách làm theo các hướng dẫn.

Đừng ngại nói với chúng tôi bất cứ điều gì bạn muốn nói về những trải nghiệm của mình về sự bạo hành, ngược đãi, bỏ bê hoặc bóc lột. Nếu bạn không nhớ từng chi tiết cũng không sao.

Bạn có thể muốn kể cho chúng tôi….

Chuyện gì đã xảy ra.

Dù điều đó xảy ra với bạn hoặc người khác.

Điều này xảy ra khi nào.

Nếu bạn đã kể cho ai đó rồi, và nếu vậy, họ đã trả lời như thế nào.

Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết cách giúp cho mọi thứ trở nên tốt hơn để giữ an toàn cho mọi người.

Thu hình

Nếu muốn thu hình, bạn có thể tự quay phim bằng máy ảnh hoặc điện thoại. Bạn có thể nhờ ai đó giúp mình.

Khi quay xong, bạn hãy tải tập tin lên máy tính.

Sau đó đính kèm tập tin vào biểu mẫu đệ trình, bằng cách nhấp vào ‘attach files’, có nghĩa là nút ‘đính kèm tập tin’.

Bạn có thể tải lên tối đa 10 tập tin tổng cộng đến 4GB.

Bạn có thể thu âm và tải lên bản ghi âm theo cách tương tự.

Điu gì s xy ra sau đó?

Khi nhận được bản đệ trình, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Thông tin trong câu chuyện của bạn sẽ giúp chúng tôi trong công việc của chúng tôi.

Thông tin bạn chia sẻ sẽ giúp chúng tôi hiểu được vấn nạn bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột ảnh hưởng đến người khuyết tật như thế nào và giúp chúng tôi đưa ra các khuyến nghị để ngăn chặn điều đó xảy ra lần nữa.

Tìm hiu thêm thông tin

Nếu cần trợ giúp thêm về bài đệ trình của mình, bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số 1800 517 199 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ DRCEnquiries@royalcommission.gov.au

Muốn tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi disability.royalcommission.gov.au và nhấp vào ‘Share your story’ có nghĩa là ‘Chia sẻ câu chuyện của bạn’.