Skip to main content

Resources in Tagalog

  • General
Publication date

How to share your story with the Disability Royal Commission (Tagalog)

This video in Tagalog explains how to make a submission to the Disability Royal Commission.

 

 

Ibahagi ang iyong kuwento sa amin

Ikaw ba ay isang may kapansanan na nakakaranas ng:

  • karahasan, kung saan ikaw ay pisikal na sinasaktan ng isang tao?
  • pang-aabuso, kung saan ikaw ay tinatrato nang masama ng isang tao?
  • kapabayaan, kung saan ikaw ay hindi tinutulungan  ng isang tao gaya ng dapat niyang gawin?
  • o pagsasamantala, kung saan ikaw ay sinasamantala ng isang tao?

Kung ang sagot ay oo, at nais mong ibahagi ang iyong kuwento sa amin, maraming paraan para gawin ito.

Maaari mo itong gawin:

  • sa online,
  • sa pagsulat,
  • sa pamamagitan ng email,
  • o sa telepono.

Maaari kang gumawa ng audio recording.

O maaari kang gumawa ng video recording.  Maaari mong gawin ito kung ikaw ay bingi at gumagamit ng Auslan.

Maaari mong sabihin sa amin ang iyong kuwento sa anumang format, kahit na sa ibang wika.

Paggawa ng pagsusumite

Maaari mong ibahagi ang iyong kuwento sa pamamagitan ng pagsusumite nito. Mahahanap mo ang form ng pagsusumite sa aming website. Magpunta sa disability.royalcommission.gov.au at hanapin ang make your submission’, na nangangahulugang 'gawin ang iyong pagsusumite'.

Kung mas gusto mong gumawa ng video o audio recording, maaari mo itong ilakip sa form ng pagsusumite sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin.

Huwag matakot na sabihin sa amin ang anumang gusto mong sabihin tungkol sa iyong karanasan sa karahasan, pang-aabuso, pagpapabaya o pagsasamantala. Hindi mahalaga kung hindi mo na matandaan ang bawat detalye.

Baka gusto mong sabihin sa amin ...

Ang nangyari.

Nangyari man ito sa iyo o sa iba.

Kung kailan nangyari ito.

Kung may sinumang sinabihan ka, at kung gayun, paano sila tumugon. 

Maaari mo ring sabihin sa amin kung paano mas mainam na gawin ang ilang bagay upang manatiling ligtas ang mga tao. 

Paggawa ng video

Kung gusto mong gumawa ng isang video, maaari mong kunan ng video ang iyong sarili gamit ang isang camera o mobile phone. Baka gusto mong magpatulong sa iba.

Kapag natapos mo na ang pag-video, i-upload ang file sa kompyuter.

Pagkatapos ay ilakip ang file sa isinumiteng form, sa pamamagitan ng pag-klik sa 'attach files', na nangangahulugang 'maglakip ng mga file', na button.

Maaari mong i-upload ang pinakamaraming bilang na 10 file ng hanggang 4GB ang kabuuan.

Maaari kang gumawa at mag-upload ng audio recording sa parehong paraan.

Ano ang susunod na mangyayari?

Kapag natanggap namin ang iyong Isinumite, kami ay makikipag-ugnayan sa iyo.

Ang impormasyon sa iyong kuwento ay makakatulong sa amin sa aming trabaho.

Ang iyong impormasyon ay tutulong sa amin na maunawaan kung paano nakakaapekto ang karahasan, pang-aabuso, kapabayaan at pagsasamantala sa mga taong may kapansanan at tutulong sa aming gumawa ng mga rekomendasyon upang hindi na ito muling mangyari.

Karagdagang impormasyon

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong Isinumite, tumawag sa amin sa 1800 517 199 o mag-email sa amin sa DRCEnquiries@royalcommission.gov.au

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website na disability.royalcommission.gov.au at i-klik ang Share your story, na nangangahulugang 'Ibahagi ang iyong kuwento'.